Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2012

khs
0079 8460
khs
0292 a374
Reposted frommaaraw maaraw viadelikatnienie delikatnienie
khs
khs
8052 1699
Reposted fromsouyon souyon viaearthangel earthangel
khs
Od lat wierzył w istnienie szóstej rano, tak jak w yeti i potwora z Loch Ness. Zawsze miał szczerą nadzieję nigdy nie stanąć z żadnym z powyższych twarzą w twarz.
— Tom Holt - Przenośne drzwi
Reposted fromsaphirka saphirka vianiemaproblemu niemaproblemu
khs
khs
khs
7045 7e42
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
khs
7055 1b9b 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu

June 09 2012

khs
2421 cfb6 500
Reposted fromsaphirka saphirka
khs
3980 df40 500
Reposted frombluecat bluecat viasaphirka saphirka
khs
7437 a592
Reposted fromsaphirka saphirka
khs
Reposted fromLost-In-Flowers Lost-In-Flowers viasaphirka saphirka
khs
7424 4879
Reposted fromsaphirka saphirka
khs
Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się na zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los
— Jan Paweł II
Reposted fromkonwalia konwalia viasaphirka saphirka
khs
1465 924d
Reposted fromsaphirka saphirka
khs
Sam fakt, że żyję, jest wystarczającym pretekstem, by czynić wszystko.
— M. Hłasko
khs
2588 6557
Reposted fromwsukience wsukience viawyliczanka wyliczanka
khs
khs
8731 abf9 500
Reposted fromlittle-monster little-monster viaBluepoppy Bluepoppy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl